Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Nowość w kształceniu zawodowym

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) w pigułce

Od 1 września 2012 r. wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych w celu uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji w danym zawodzie.

Bezpłatne, elastyczne i nowoczesne

KKZ to bezpłatne, elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe umożliwiające osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika.

Szybkie uprawnienia zawodowe

Kwalifikacja to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. W poszczególnych zawodach wyodrębniono 1, 2 lub 3 kwalifikacje. Dzięki podziałowi zawodów na kwalifikacje możliwe jest szybsze zdobycie nowych uprawnień zawodowych.

W pokrewnych zawodach często wymagane są wspólne kwalifikacje. Więcej niż jeden zawód będzie mógł wykonywać słuchacz, który zdobędzie kilka kwalifikacji.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Absolwenci KKZ otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Dyplom technika

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Uzyskanie kwalifikacji składających się na dany zawód i posiadanie odpowiedniego wykształcenia umożliwia zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

Dla kogo jest KKZ?

W KKZ mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby niezależnie od posiadanego wykształcenia.

KKZ umożliwiają pogodzenie nauki z pracą zawodową w kraju i za granicą, nauką w innych szkołach oraz na studiach wyższych. To nauka bez sprawdzianów, kartkówek, odpytywania i klasyfikacji semestralnej.

Dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym można szybko zdobyć zawód w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach na współczesnym rynku pracy.

KKZ (Kwalifikacyjne Kursy Zadowowe )

Rekrutacja na KKZ

Wymogi

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby niezależnie od posiadanego wykształcenia. Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia.

Terminy kursów

Kursy rozpoczynają się w dowolnym terminie, gdy liczba kandydatów w obrębie jednej kwalifikacji wyniesie minimum 20 osób.

Składanie dokumentów

Postępowanie rekrutacyjne na kwalifikacyjny kurs zawodowy przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 15:00.

KKZ (Kwalifikacyjne Kursy Zadowowe )

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z sekretariatem naszej szkoły. 

Skip to content