Historia szkoły

O SZKOLE

Historia naszej szkoły

Jak to się wszystko zaczęło

26 lipca 1945 roku na podstawie decyzji Pełnomocnika Rządu utworzono w Jeleniej Górze Państwowe Gimnazjum Kupieckie, w którym zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 16 września w budynku przy ul. Nowowiejskiej 3. Szkoła zatrudniała dwóch nauczycieli etatowych oraz sześciu dochodzących. W dwóch oddziałach naukę pobierało 98 uczniów. W większości byli to uczniowie pochodzący z dawnych terenów wschodnich II Rzeczypospolitej, częstokroć nie mający żadnych dokumentów szkolnych. Nauczyciele pomagali im je uzyskać.

Od 1 lutego 1946r. szkoła funkcjonowała już jako Państwowe Gimnazjum Handlowe. W czerwcu 1947 r. egzamin dojrzałości złożyło 65 uczniów Liceum Handlowego dla Dorosłych. Byli to pierwsi absolwenci szkoły. W tych latach placówkę umacniali organizacyjnie i dydaktycznie pierwsi dyrektorzy: inż. Stefan Górka, mgr Edward Żelezik, dr Józef Krasoń – pionierzy, organizatorzy, współtwórcy szkolnictwa dolnośląskiego. W 1948 r. siedzibę szkoły przeniesiono do budynku przy ul. Teatralnej 7.

W kolejnych latach w szkole funkcjonowała zreformowana dwustopniowa szkoła – trzyletnie Liceum Administracyjno – Handlowe I stopnia oraz dwuletnie Liceum Handlowe II stopnia. 1 września 1957r utworzono pięcioletnie Technikum Ekonomiczne. Stanowisko dyrektora powierzono Antoniemu Dynowskiemu. Ten znakomity pedagog przez dwa dziesięciolecia wywierał przemożny wpływ na zespół nauczycielski i kierunek jego prac pedagogicznych, a także bezpośrednio na społeczność uczniowską. Absolwenci, którzy wychodzili spod jego ręki byli świetnie przygotowani do podjęcia studiów lub wykonywania zawodu. Wrażliwy na kształtowanie postawy etycznej wychowanków uważał, że w każdym zawodzie, a w zawodzie ekonomisty szczególnie, ma ona znaczenie zasadnicze. Godzi się tu przywołać szacowne nazwiska znamienitych pedagogów, którzy wielce zasłużyli się szkole w pierwszych dziesięcioleciach jej istnienia: Marii Zakrzewskiej, Mirosława Zakrzewskiego, Leszka Pietrzaka, jak również Marii Sielskiej, Tadeusza Świątkowskiego, Mariana Koczwary, Kazimierza Chyły, Ryszarda Bańkowskiego, Haliny Chojnackiej, Haliny Borowskiej. W 1957 r. powstała druga jednostka pedagogiczna, podporządkowana wspólnemu z Technikum Ekonomicznym kierownictwu: Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZS Handlowa, ZS Gastronomiczna, ZS Gastronomiczna dla Dorosłych). Szkoły te funkcjonowały do czerwca 1962 r., w którym to roku usamodzielniły się. Pod kierownictwem mgr Kazimierza Zdeba znacznie rozwinęły swoją działalność dydaktyczną, obecnie noszą nazwę Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2.

Rozwój szkoły

Punktem zwrotnym w rozwoju szkoły był rok 1965. Stanowisko dyrektora objął mgr Bohdan Liksztet, który najdłużej – przez trzydzieści lat – sprawował kierownicze funkcje. Utworzono trzecią jednostkę pedagogiczną, pozostającą pod wspólnym kierownictwem, pięcioletnie Technikum Hotelarskie dla młodzieży, a dwa lata później Policealne Studium Zawodowe. W tym samym czasie powstały: Technikum Hotelarskie i Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych. W ten sposób Szkoła stała się również prężną placówką kształcenia kadr zawodowych dla hotelarstwa i turystyki. Chcąc wzmocnić warsztat dydaktyczny tego kierunku dyrektor Bohdan Liksztet nawiązał ścisłą współpracę ze Zrzeszeniem Polskich Hoteli Turystycznych (później Polskim Zrzeszeniem Hoteli), nawiązał kontakt z zachodnimi szkołami hotelarsko – turystycznymi, zadbał o wysoki poziom nauki języków obcych, angażując pedagogów lingwistów, wyróżniających się dydaktyków, jak Karin Sośnik, Sabina Reupke, Marek Bilski, Renata Dworak-Zgondek, Danuta Mazurkiewicz, Tadeusz Hoc. Pod ich, kierunkiem słuchacze PSZ pomyślnie składali państwowe egzaminy z języków obcych, a wielu z nich podejmowało studia filologiczne. Stary poklasztorny budynek przy ul. Teatralnej 7 nie mógł już sprostać potrzebom rozwijającej się szkoły. Dyrektor podjął inicjatywę budowy, ze środków społecznych, sali gimnastycznej (1967-1971). Również z jego inicjatywy, „systemem gospodarczym” (ze środków pozabudżetowych), wybudowano w latach 1975-1978 dwa (zachodnie i północne)  czterokondygnacyjne skrzydła tworzące wraz ze starym budynkiem kształt otwartego od strony wschodniej prostokąta. Obok usytuowano małe boisko szkolne. W 1975 r. szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystycznych. W 1979 r. utworzono Centrum Kształcenia Ustawicznego skupiające zaoczne szkoły dla dorosłych. Kierownictwo CKU powierzono mgr inż. Zdzisławowi Kudelskiemu, od roku 1988 mgr Danucie Pająkiewicz, a od 2004 roku mgr Annie Skibińskiej.

Wydanie pierwszego w Polsce podręcznika hotelarstwa

Powstanie szkolnego Zakładu Małej Poligrafii umożliwiło wydanie wielu prac dydaktycznych nauczycieli, jak też pierwszego w Polsce podręcznika hotelarstwa. Bohdan Liksztet, budowniczy szkoły, zasłużony dla oświaty jeleniogórskiej, wieloletni działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego, uparcie broniący społecznej pozycji nauczyciela, to człowiek niespożytej energii, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie część filologów, o których wspomniano wyżej, to lektorzy jeleniogórskiej filii Akademii Ekonomicznej, a część (Krystyna Listwan, Marek Bilski, Krzysztof Mądry) stanowi kadrę kierowniczą Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych obecnie Kolegium Karkonoskiego (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) Współpraca ZSE-T i Kolegium była ścisła. W szkole odbywały się wspólne warsztaty metodyczne, praktyki i promocje słuchaczy.

Rajdy lingwistyczne

Niewątpliwie atrakcyjną dla młodzieży formą doskonalenia języków obcych były organizowane od 1979 roku międzynarodowe rajdy lingwistyczne, w których uczestniczyli słuchacze wszystkich policealnych szkół turystycznych z Polski oraz młodzież z Niemiec, Anglii, Francji i Związku Radzieckiego. Na 6-7 trasach turystycznych obowiązywało przewodnictwo i konwersacja wyłącznie w językach obcych. Wieczorami w schroniskach odbywały się konkursy, quizy, gawędy. Organizatorem rajdów była głównie nasza szkoła i jej nauczyciele: Stanisław Dąbrowski i Ryszard Miśek, a w późniejszym czasie Alicja Jędrecka.

Krótko na kartach historii ZSET zapisał się mgr inż. Jan Chodor, kierujący Zespołem w latach 1984-1986. Jego kultura osobista, a równocześnie stanowczość wywierały duży wpływ na życie szkolne.

Umacnianie kierunku hotelarsko – turystycznego

W 1987 r. stanowisko dyrektora powierzono mgr Andrzejowi Dąbkowi, który obejmując nową placówkę oświatową miał już za sobą duże doświadczenie pedagogiczne i wieloletni staż w administracji szkolnej. Dyrektor Andrzej Dąbek kontynuował prace mające na celu umocnienie kierunku hotelarsko – turystycznego, podejmując własne ciekawe inicjatywy. Zadbał o nadanie nowego wymiaru praktycznej nauce zawodu urządzając nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych, powołując do życia  Szkolne Biuro Turystyczne i Dom Turysty w Zgorzelcu. Zachęcił nauczycieli do tworzenia programów autorskich. Niektóre z nich zostały zatwierdzone przez MEN do użytku ogólnopolskiego. Zainicjował poznawanie przez uczniów i nauczycieli zachodnioeuropejskich regionów turystycznych i wymianę doświadczeń z tamtejszymi ośrodkami kształcenia zawodowego. Na wysoki poziom nauczania, oprócz wymienionych czynników, istotny wpływ miało zdobywanie przez nauczycieli przedmiotów zawodowych wysokich kwalifikacji w toku studiów podyplomowych, żmudnych, samodzielnych poszukiwań i gromadzenia wiedzy z różnych źródeł. Tę trudną drogę wybrały m.in. mgr Barbara Lesiak (krajoznawstwo i turystyka) oraz mgr Wanda Derska (hotelarstwo). Już w latach 70. dobrze rozwinięta była w szkole samorządność uczniowska. Sejmiki samorządowe miały zdecydowany głos w kwestii praw i obowiązków uczniów. Opiekę nad samorządnością roztaczał wicedyrektor Bogdan Lesiński.

Włączenie do Centrum Kształcenia Ustawicznego

Z dniem 1 września 1995 roku Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych został włączony do Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dyrektorem Centrum został mgr Andrzej Dąbek, a jego zastępcami mgr Bogdan Lesiński i mgr Stanisław Fok, a wydziałem zaocznym kierowała nadal mgr Danuta Pająkiewicz.

W tym samym roku, tj. w 1995 w naszej szkole otwarto nowy typ szkoły – liceum techniczne, które funkcjonowało do 2004 roku.

Reforma ustroju szkolnego 

W wyniku zmian, jakie wprowadziła w 1999 roku ustawa o systemie oświaty, w oparciu o przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, dokonano: przekształcenia Technikum na podbudowie szkoły podstawowej w Technikum na podbudowie Gimnazjum – 29.01.2002 r., przekształcenia Liceum Technicznego w Liceum Profilowane – 29.01.2002 r., utworzono Technikum Ekonomicznego dla dorosłych na podbudowie Gimnazjum – 25.08.2003 r.,. przekształcono Liceum Ekonomicznego na podbudowie szkoły podstawowej w 4-letnie Technikum na podbudowie Gimnazjum – 20.04.2004 r., a Technikum Handlowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 3-letnie Technikum Uzupełniające na podbudowie ZSZ. Założono 3-letnie Liceum Profilowane dla Dorosłych na podbudowie Gimnazjum – 20.04.2004 r.

Konferencja Dyrektorów Szkół Hotelarskich, Turystycznych i Gastronomicznych

1 lipca 2004 r., w związku z przejściem na emeryturę Andrzeja Dąbka, obowiązki Dyrektora CKU powierzono Eulalii Skuzie, a funkcje zastępców Stanisławowi Fok, Marii Witkowskiej i Annie Skibińskiej.  W 2004 roku w październiku szkoła zorganizowała IV. Ogólnopolską Konferencję Dyrektorów Szkół Hotelarskich, Turystycznych i Gastronomicznych, na której została podkreślona renoma Technikum Hotelarskiego w naszej szkole – uczniowie tych klas wielokrotnie od 1999 roku zajmowali czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach hotelarskich, jest to niewątpliwie zasługa świetnego przygotowania „hotelarzy” przez nauczycieli przedmiotów zawodowych.

60-lecie szkoły

Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dniem 31 sierpnia 2005 roku powstały dwie odrębne placówki: Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych. Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystycznych od 1 września 2005 r. pełniła Eulalia Skuza, obowiązki zastępców powierzono Marii Witkowskiej i Stanisławowi Fok. W 2005 roku szkoła obchodziła uroczyście 60-lecie istnienia. Patronat honorowy nad uroczystościami przyjęli Józef Kusiak – Prezydent Miasta Jeleniej Góry i Jerzy Pleskot – Przewodniczący Rady Miasta Jeleniej Góry.

Modernizacja budynku szkoły

W 2006 roku w maju zmarł dyrektor Stanisław Fok, jego obowiązki od 1 września 2006 roku przejęła  Barbara Zając.
Pani Dyrektor Eulalia Skuza kontynuowała starania o unowocześnianie bazy szkoły, pozyskiwała środki budżetowe i pozabudżetowe na modernizację, w latach 2005 – 2010 przeprowadzono liczne remonty: ocieplanie budynku, odnowienie auli, remont sali gimnastycznej, wymiana poszycia dachowego, wiele sal lekcyjnych zostało odnowionych, założono monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, utworzono nowoczesne pracownie  komputerowe i kształcenia językowego dzięki projektom, a także wybudowano boisko ze sztuczną nawierzchnią,
„Dom Turysty” w Zgorzelcu do końca 2006 roku funkcjonował jako Gospodarstwo Pomocnicze, obecnie został wydzierżawiony.

Nowe kierunki kształcenia

W szkole utworzono nowe kierunki kształcenia – 4-letnie technikum Obsługi Turystycznej, 4-letnie Technikum Ekonomiczne i 4-letnie Technikum Handlowe, a uczniowie mogli brać udział w projektach  – Projekt Kapitał Ludzki – „Lepsza szkoła – lepsza praca”, Projekt na SZOK (Szkolny Ośrodek Kariery) „Wrota ku przyszłości”.
1 września 2010 roku Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystycznych została Pani Joanna Marczewska, funkcje zastępców pełnią – Maria Witkowska i Barbara Zając.

O SZKOLE

Zobacz aktualną kadrę naszej szkoły

Skip to content